Spoedzorg kwetsbare ouderen

Doelstelling project

Acute opvang voor kwetsbare ouderen waarbij zij zo spoedig mogelijk de nodige zorg ontvangen op de goede plek en ziekenhuisopname voorkomen kan worden. Er wordt regionaal samengewerkt waarbij iedere partner de juiste informatie heeft op het juiste moment en de middelen beschikbaar zijn om efficiënt, doelgericht en met zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen werken. Door middel van een digitaal aanmeldportaal waarin het aantal vrije spoedbedden regionaal is opgenomen, wordt de juiste zorg ingezet. Hierdoor wordt de in-, door-, en uitstroom in de regio verbeterd en worden kwetsbare ouderen niet langer onnodig opgenomen in het ziekenhuis.

Kwetsbare ouderen.jpg

Startdatum                   

2019                                                               

Einddatum

Juli 2020

Aanpak

Er is een plan van aanpak opgesteld waarin de te verrichten acties vermeld staan. Tussentijds wordt de stand van zaken besproken in de bestuurlijke overleggen van de betrokken partijen.

Betrokken partijen / deelnemers werkgroep

tanteLouise, Groenhuysen, TWB, Bravis, Zorggroep West-Brabant,  Huisartsenpost Bergen op Zoom en Roosendaal, Surplus, GGZ WNB.

 

Resultaten

Het aanmeldportaal is live. Zowel huisartsen als SEH maken gebruik van het aanmeldportaal waarbij samengewerkt wordt met verschillende partijen. Zowel de Huisartsen als de SEH zijn positief over het aanmeldportaal waardoor zij met 1 telefoontje de juiste zorg kunnen inzetten.

Projectleider (tevens contactpersoon)

Nils van de Reijt, tanteLouise