CVA

Doelstelling

Jaarlijks worden in Nederland tienduizenden mensen getroffen door een Cerebro Vasculair Accident (CVA), ook wel beroerte genoemd. Nog eens honderdduizenden Nederlanders kampen in hun dagelijks leven met de veelal blijvende gevolgen hiervan.

De CVA zorgketen regio West-Brabant/ Tholen stimuleert de verdere verbetering van de CVA-zorg in de acute, revalidatie- en chronische fase. Dit onder andere door kennisuitwisseling en het maken van transmurale zorgafspraken.

De continuïteit van het behandel/begeleiding/ondersteuning proces van de CVA/TIA cliënt is gewaarborgd en inzichtelijk voor de cliënt (+familie) en voor de betrokken zorgverleners in de gehele keten.

De ketenpartners weten dat er binnen de regio van CVA-zorgpad ketenontwikkelingen zijn in de omgeving van welzijn en (gezondheids-)zorg, waarbij gestreefd worden naar nog intensievere samenwerking, die de daadkracht bundelt en daardoor mede moet voorkomen dat er dubbelingen zijn in ketens, organisatie en ondersteuning van activiteiten en programma’s.

De CVA-zorgpadketen verplicht zich om haar convenantpartners voortdurend op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in deze. 

Bij het continueren van de ketensamenwerking in de CVA-ketenzorg gaat het om het behouden van de positieve ontwikkelingen, maar ook het intensiveren en vernieuwen van samenwerking, het door ontwikkelen van programma’s voor deskundigheidsbevordering en het prikkelen tot innovatie en evaluatie van activiteiten, cursussen, programma’s e.a.

Er wordt een jaarplan opgesteld en jaarlijks worden de doelen die gesteld zijn in gezamenlijkheid besproken en geëvalueerd.

De samenwerkende partners in de genoemde regio’s willen zich primair laten leiden door de doelstellingen, zoals die beschreven zijn in de Zorgstandaard CVA/TIA Nederland en op basis waarvan een CVA-zorgpad wordt uitgewerkt.

 

Voorlopig resulaten

De keten is bezig met ontwikkelingen in de nazorg. Opleiden van wijkverpleegkundigen Surplus.

De Schutse en Allévo werken samen in de nazorg, wijkverpleegkundigen die mensen verzorgen die ontslagen uit het ziekenhuis. Contacten met nazorgverpleegkundigen van het ziekenhuis en worden 2 jaar gevolgd. 

Samenwerkingspartners

De aangesloten partners zijn tanteLouise, Groenhuysen, TWB, Surplus, Zorggroep West-Brabant, Bravis, De MARQ, Pauwer/Amarant, Allevo, SVRZ, De Schutse, NAH fysionet West-Brabant, Revant en NAH West-Brabant.

Contactpersoon

Elly van Meer- Roelen, CVA ketencoördinator regio West-Brabant en Tholen.

Direct naar:

Breinlijn